Psykoterapi

PSYKOTERAPI


Psykoterapi kan handla om:


Dåligt självförtroende                            Kris – sorg                                    Samlevnads/relationsproblem

Stress och sömnsvårigheter                 Nedstämdhet – depression     Transkulturella frågor

Personlig utveckling


Andra samtal som gäller relationer i privat- eller arbetsliv?


Arbetsgivaren och försäkringsbolag betalar ibland hela eller

delar av behandlingen. Du kan läsa mer om detta på https://www.forsakringskassan.se


PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Psykodynamisk psykoterapi är en möjlighet att tillsammans med en utomstående person undersöka livsmönster, reflektera över sig själv, livet, sina relationer och att utvecklas som människa. 


Vi träffas 1-2 gånger/vecka antingen under en kortare i förväg av begränsad tid eller en längre ej  tidsbestämd tid. Längden på den psykodynamiska psykoterapin beror på vad Du vill uppnå.

 

Det terapeutiska arbetet kan leda till att invanda mönster bryts, att rädslor och känslor som begränsar Dig släpper inom både Dig själv och i relation till andra.


Terapiformen bygger på modern kunskap om affektteori, anknytningsteori och neuropsykologi.


Arbetsgivaren och försäkringsbolag betalar ibland hela eller delar av behandlingen.

INTERPERSONELL PSYKOTERAPI

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en integrativ och  tidsbe-gränsad psykoterapeutisk

behandling där relationer med andra människor står i centlum.


Arbetet är strukturerat och fokuserar på hur mänskliga relationer medverkar till psykisk

ohälsa och tvärtom.


I IPT kopplas måendet till Dina interpersonella relationer och efter en noggrann bedöm-ningsfas, väljer man det

interpersonella fokusområde som vidmakthåller det psykiska lidandet mest.


När relationerna förbättras, minskar eller försvinner sym-tomen.


IPT i en längre psykoterapi är 16-20 sessioner och vid behov erbjuds maintenance sessioner 1 ggr/månad under upp till ett halvår.PAR OCH FAMILJETERAPI

Ibland fastnar man i de-struktiva samspelsmönster, känner att man inte längre har något gemensamt. Lusten har försvunnit och samlivet kanske inte fung-erar.


Parterapi kan ge förhållandet bättre förutsättningar.


Skilsmässa kan inte alltid undvikas. Parterapi ger då möjlighet att reda ut oklar-heter innan man skiljs åt och relationen kan avslutas på ett värdigt sätt.


Familjeterapi

Familjeterapin utgår från att vi människor ständigt  för-ändras och utvecklas vilket påverkar våra relationer över tid. För vår psykiska och fysiska hälsa är vi beroende av ett fungerande samspel med de människor som ingår i vårt nätverk.


Familjeterapi sker med hela eller delar av familjen och kan vara allt från några enstaka samtal till regelbundna samtal.